Tabulka "A" mui

Tabulka "B" mui

Nai hri

Dal kolo

Mustvo A

23. kolo FL:
FK Viktoria ikov SK Bentky
nedle 3.4. od 10:15 hod.

Mustvo B

15. kolo OP:
SK Bentky SK Bl p/Bez.
nedle 3.4. od 15:00 hod.

Mlde

Dorost 19. kolo:
SK Bentky Lutnice
sobota 2.4. od 10:00 hod.

St.ci 13. kolo:

Povka Mlnk SK Bentky
nedle 3.4. od 10:15 hod.

Ml.ci 7+1 9. kolo:

Kosmonosy SK Bentky
nedle 3.4. od 8:30 hod.

St.ppravka 2005-2006

probh zimn pprava
Vsledky ZDE a ZDE!

Ml.ppravka 2007-2008

probh zimn pprava
Vsledky ZDE

Historie

Slavnostn publikace k vro 85 let kopan v Bentkch nad Jizerou


85 let kopan
v Bentkch nad Jizerou
1920 - 2005

Touto publikac vydanou k 85. vro zaloen organizovan kopan v Bentkch vm chceme strun pipomenout historii naeho klubu. Jak se z textu dozvte, bhem tchto dlouhch let se stdaly asy spn s mn spnmi. Obdob od roku 1920 do roku 1970 jsme pevzali z almanachu, kter byl vydn k vro 50 let kopan v Bentkch. Pi zpracovn obdob od roku 1970 do souasnosti jsme vychzeli z kronik, kter si peliv po celou dobu vedl Michal ermk a ochotn nm je zapjil. Fotografie jsme zskali v pevn me od Jaromra Polka, Josefa Burina, Miloe Pazka a dalch. Vem za poskytnut materil dkujeme.

Bohuel, omezen rozsah publikace nm nedovolil vce textu a fotografi, kter by zajmaly nejednoho tene. Na obrzcch najdete mnoho neznmch mladistvch tv. Kdy se na n pozorn zahledte a odstrante nnos dlouhch destek let ivota, mon e poznte ddeka nebo tatnka takovho, jakho si jej pamatuj jen babika s maminkou. Mnoh z tch tv ji nepat ivm, mnoh ze jmen, s nimi se na nsledujcch strnkch setkte, vyvol jen vzpomnku na nkoho znmho.

Nememe vzpomenout vech funkcion a len klubu, kte se bhem 85 let podleli na jeho zdrnm chodu. V jednotlivch stech textu se zmiujeme jen o nkterch z nich. Ale i vem ostatnm nejmenovanm ptelm kopan v naem mst pat n dk. Tato publikace vznikala v asov tsni, aby se ji podailo vydat ke dni plnovanch oslav. Proto prosme tene o shovvav posouzen.

Snmky, kter se nedostaly na nsledujc strnky, bude mon zhldnout na internetov adrese www.kopanabenatky.cz. Zrove bychom chtli podat vechny, kdo vlastn njak dobov fotografie, kter doposud nemme, o zapjen k rozen archivu SK kopan Karbo Bentky nad Jizerou.

Na zvr bychom chtli benteckmu oddlu kopan popt do dalch let mnoho sportovnch spch a jeho funkcionm mnoho chuti do dal innosti.

Vkonn vbor
SK kopan Karbo Bentky nad Jizerou

Z dolch dopis

Vatky ze dvou dopis mimobenteckch bvalch len na sportovn rodiny, jak byly publikovny v almanachu 50 let kopan v Bentkch nad Jizerou.

MUDr. Jar. Rejni,
pedseda Klubu z doby okupace, vzpomn: V dob, kdy nmeck okupace zle dolehla na Bentecko, bylo nutno hledat tchu, zapomenut v innosti, je pece jen trochu unikala policejn pozornosti. Byl to Sportovn klub, ve kterm se soustedili vichni poctiv Bentan, se snahou propagovat na sportovnm poli dobr jmno msta. Nebyla to prce lehk - kdo mohl, pomhal dle svch monost. A dobr dlo se podailo, o naem SK se psalo v dennm tisku jako o jednom z nejlepch mustev tehdejho diviznho zpolen.

MUDr. Ji Richter,
bval hr, pe z Udoly v Ghan, kam ho zavl vtr daleko od domova: Nechci pst o njak konkrtn vzpomnce na urit zpas nebo jmenovat sv bval spoluhre. Kad vzpomnka je subjektivn a tak bych nerad nkomu ukivdil proto, e jsem na nho nevzpomnl. Vzpomnm radji na cel to obdob jako na jedno z nejastnjch v mm ivot. Patil jsem mezi ty astn, kter fotbalov m pitahoval jako magnet...


Jak jsme zanali

Na potku byla miuda, rozbit kolena, roztrhan aty a iv nesouhlas rodi, kte vidli budoucnost svch potomk v jinm, bohulibjm snaen. Ale skonila svtov vlka a ttov se vraceli se svobodnjmi nzory.

V t dob pinej bentet studenti dom naden pro novou hru, fotbal. Bentky se k vyzkouen kulatho me nadmru dobe hod - jsou daleko od psnch o profesor, dbajcch nad ustanovenmi kzeskch d, je zakazuj km holdovat he tak surov, jako je kopan.

Ale profesoi mn a ivot ve mn: nov hra se rychleji ne cholera. Prv krouek zakldaj studenti. Hrvaj na vyazenm betonovm krytu za dnenmi tenisovmi kurty. Po jejich pkladu se tvo dal krouky rznch td mldee, kole sotva odrostl. Z tce uetench krejcrk si poizuj asto velmi primitivn m a prohnj jej s mladistvm nadenm na kdejakm plcku. Krouky vznikaj ve Starch i v Novch Bentkch. Snad prvn skuten m obstaral student Diveck v Praze.

Brzy se jev stopy jist organizace: hoi se schzej v hostinci u Vobornk a vybraj si prv, neoficiln funkcione. Pedsedou je J. Rohan, pokladnkem Rkosnk a okolo naden a obtav chlapci jako Rsch, Diveck, brati Dvokov, Janouek, Strasser, Volf, Mal, Souek a mnoho jinch. Mnoz z nich se stvaj leny pozdji zaloenho klubu.


Lta b, ven

1920

Prvn podn hit si chlapci vybudovali na splavech. Zde vak mohli hrt jen po sklizen rody - ta doba byla pli krtk, a proto se odsthovali na nynj zahradu komunlnho podniku. Zde mohli hrt po cel rok. Prvn zpas byl hrn na splavech s Bakovem. Nejvt kuriozitou utkn byl rozhod da, kter chodil o berlch. Rekvizity hri nemli - vypjoval si je na nedli hr Dvok, vojn mladoboleslavsk posdky, od tamn jedenctky. Tehdy pracoval v Karborundu Franta Polk, na tu dobu ji zkuen fotbalista, kter tak vedl cviebn hodiny. Kopan nabvala v Bentkch rychle na popularit. Dne 14. z se seli vyznavai nov hry v hostinci u Janouk, aby ustavili dn spolek, pmho pedchdce Sportovnho klubu v Bentkch. Prvnm pedsedou byl zvolen editel cukrovaru Ing. Diveck. Jemu pomhali dal lenov: Turyna, Polk, Kinsk, Petrtl, Souek, Zvonek, Rohan. Ing. Diveck zstv v ele S. K. a do sv pedasn smrti v roce 1935. Barvou klubu se stv modrobl. Nov zaloen spolek se hned star o nov, lpe vyhovujc hit na pozemku za starobenteckm hbitovem. Pole bylo hrabc a bylo poteba intervence, kterou se zdarem provedl Ing. Diveck. Hit vymila firma Faigl ze Zlonic, kter prv stavla v cukrovaru nov splavy. Nerovn tern si vydal mnoho prce. Ale bylo tu naden a to pineslo sv ovoce. Do konce roku 1920 bylo hit pipraveno pro sport.


1921-24

dn soute se tehdy jet nekonaly. Severoesk upa se rodila a v roce 1922. V roce 1923 byla zaloena t Rud hvzda Bentky. Prvnmi funkcioni byli Ota Schmidt, K. Macura, V. Urban, Fr. Lajbner aj.

Bentet fotbalist, z nich se stv velmi dobr kolektiv, vypluj voln nedle ptelskmi utknmi. Na novm hiti vt nae obecenstvo Mladoboleslavsk S. K., Slavoj Mlad Boleslav, Spartu Krnsko, Bakov, Nymburk, Brands a jin. Veden i hri dbaj, aby absolvovali sv utkn se ct pro barvy klubu.


1925

Sportovn klub slav prv jubileum: 5 let zaloen klubu, pt let sport v naem mst. Sportovn slavnosti jsou podny pod patrontem Mstsk rady v Novch Bentkch a Obecn rady ve Starch Bentkch. Slavnosti maj bohat program: krom kopan, hzen a bhu na 1500 m je uspodn i lehkoatletick ptiboj.

V tomto roce I. A mustvo sehrlo 39 ptelskch zpas se skre 102:77. Soupei byli Mladoboleslavsk SK, Brands, Sparta Nymburk, Praha XV, Zsada, Kosmonosy, Sparta ikov. Jdro mustva Bentek pedstavovali: Hanek, Dvok, Najman, Mal, Kok, Brejtr, Kastner, Raab, Pokorn, Novk, Fuln. Popularita kopan pivd do klubu mnoho novch chlapc, a vbor proto sestavuje zjezdovou jedenctku z hr: Hrsk, Dol, Maek, Chramosta, Dvok, Fry, Badalec, Dol, Sahula, Stejskal, Holotina. Finann stav klubu se lep se stoupajc rovn prvho mustva, kter pat do pednch ad upy. Rok byl rovn i po strnce sportovn velmi radostn a spn.


1926

Peliknova severoesk upa zaadila nae I. A mustvo do mistrovsk soute II. tdy. Radostn uznn. V tomto roce bylo sehrno 35 ptelskch a 5 mistrovskch zpas. Ve finle o I. A tdu n klub ale neuspl.

V ptelskch zpasech zde hrli: Meteor Vysoany, ikovsk Team, Mladoboleslavsk SK, ATK Mlad Boleslav, Meteor ejetice, Dobrovice, Aston Villa Mlad Boleslav, Dolnobousovsk SK. Na vzvu upy k podpoe dorosteneckho fotbalu vzal klub do vchovy adu dorostenc. Protoe finance nedovolily nkup novch kopaek, byla uspodna sbrka starch bot a z nich kopaky upraveny. Inu, vailo se z vody.

Rud Hvzda zaala kopat na novm hiti - Spartakovn - vybudovanm velkou obtavost svch len.


1927

Bentky postupuj do I. A tdy a pipravuj se na spch, kter se ml dostavit ji v ptm roce. I. A mustvo sehrlo 36 zpas, 22 vyhrlo, 5 bylo nerozhodnch a jen devt prohranch.

Vedouc zjezdov jedenctky Machek informuje vbor o velkm zjmu mldee o kopanou a d, aby byly opateny asocian legitimace, je by umonily zjezdov jedenctce astnit se mistrovskch sout. Klub m ji svho zstupce v up - je jm J. Kok. Podle usnesen upy je kad klub povinen mt dorost. Dorostenci mlad 18 let nesm hrt za I. A mustvo. Ustavenm dorostu poven Souek. Jsou zde starosti: hit je ve patnm stavu a je teba nkladn pravy. e se svpomoc. Kad len bu odpracuje 5 hodin, nebo zaplat po 2 K za hodinu.

kliknte pro zvten
Rok 1928 - SK Bentky - Mistr Severoesk upy

V Praze se kon velk Vesportovn manifestace malch klub. Takka vechny takov kluby, kter tvoily masovou zkladnu kopan, bojovaly o zkladn existenn podmnky a hospodsk vkyvy se jich velmi citliv dotkaly, zatm co stt chtl naopak na kopan vydlvat. Skrovn pjmy klub byly pohlceny danmi, zemskou dvkou, dan z obratu, policejnmi poplatky, upnm pspvkem. Nelze se tedy divit, e 18. z 1927 proel Prahou velk demonstran prvod sportovc ze vech kraj republiky. Zstupci demonstrant odevzdali poslaneck snmovn i primtoru Prahy memoranda, upozorujc na naprost nezjem odpovdnch initel o vvoj sportu a tlesn vchovy s poadavkem o vt pochopen a podporu vldy a obc. O vsledku tto manifestace, k n dala podnt fotbalov asociace, star prameny ml, ale pam starch prav, e se mnoho nezmnilo...


1928

Vbor: Spldek, tpnek, Souek, Borovec, Zvonek, Klein, Haken, Weigner, ing. Diveck, Turyna, Polk

Hri: Spiral, Hanek, Mal A., Kastner, Hrsk, Pokorn J., Novk, Najman, Dirlam, Dol, Kok, Pokorn V.

Rok spn a radostn: I. A mustvo se stv poprv v osmilet historii benteckho fotbalu mistrem severoesk upy. Vyhrlo mustvo ve sloen: Hanek, Mal, Najman, Novk, Dol, Kok, Hrsk, Kastner, V. Pokorn, J. Pokorn, Dirlam, Spiral, Hutla.

Titul zskali po boji s mustvy: Liberec, Polaban Nymburk, AFK Nymburk, Rapid Rodol, Aston Villa Mlad Boleslav, Mlado SK, Kosmonosy. Nae mustvo bojovalo o titul amatrskho mistra ech a Moravy s mistrem vchodoesk upy SK Nchodem. V dsledku losovn se hrlo v Nchod a ke vemu byl zrann brank Hanek. Bentky byly vyazeny hned v prvm kole.

1929
Benteck dorost je jednm z nejlepch v up. Vbor mu vnuje nejvy pi a zakld fond pro dorostence pod nzvem Fond Frant. Souka.

I. A mustvo ve sloen Hanek, Hrsk, Adamec, Novk, Kok, Gregor, Va, Novotn, Noh, cha, Spiral, Najman, Kastner, Hutla, Fousek obsadilo 5. msto. upn vbor mn mistrovskou sout: hraje se dvoukolov, jaro - podzim.

Nahoru

1930
SK Bentky slav destilet a vydv k tomuto jubileu 600 slavnostnch odznak. I. A mustvo m za soupee AFK Vrovice a dorost m rovn dstojnho soupee.

I. A mustvo sehrlo celkem 39 zpas a v mistrovstv zskalo 4. msto. Barvy Bentek reprezentovali: Hanek, Adamec, Fousek, Hrsk, Kok, Dol, Gregor, Va, Noh, Novotn, Spiral, Kastner, Jos. Zajek, V. Zajek. Dorost je v mistrovstv jeden z nejlepch. Sehrl 17 zpas se skre 59:20 - 12 vtzstv, 2 nerozhodn a jen 3 prohry. Dk dobr form mustev se zvyuje lensk zkladna na 254.

Rud hvzda je zakzna a mn se na DSK - a do roku 1932. Pedsedou byl tehdy Fr. Tvrznk.

Nahoru

1931

rove mustev dobr. Dorostu je vnovna vechna pe. I. A mustvo sehrlo v mistrovstv 15 zpas, 8 pohrovch a 15 ptelskch se skre 116:72. Hraje se v sestav: Hanek, Fousek, Hrsk, Dol, Kok, Gregor, Kastner, Novotn, Noh, Soukup, Spiral, Hubka. Stle trvajc hospodsk krize m neblah vliv na finance klubu, kter je nucen dat podporu na mstnch pennch stavech.

Nahoru
kliknte pro zvten
Rok 1932 - A mustvo SK Bentky

1932
Dk dobr rovni naeho fotbalu pze obanstva stoup. Mistrovstv se hraje se soupei zvunch jmen: SK Jin, Mladoboleslavsk SK, Polaban Nymburk, SK Zsada, AFK Nymburk, SK Turnov, Aston Villa Mlad Boleslav. Sehrno bylo celkem 27 zpas se skre 72:54. DSK se opt jmenuje Rud hvzda Bentky.

Nahoru

1933
Stl pe vboru o dorost pin sv ovoce: dorosteneck mustvo zskv titul mistra Peliknovy severoesk upy. Hraje v sestav: Borvka, Fuksa, L. Plhal, Ddek, Ztka, Simon, A.Haken, Ebert, Martinec, oltys, B.Soukup. Dobrm trenrem jim byl J. Spiral. Na poest dorostu byla uspodna oslava, pi n hostoval dorost echoslovanu Koe.

kliknte pro zvten
Rok 1933 - Dorost SK Bentky - mistr upy

I. A mustvo bylo v mistrovstv na 3. mst. Hrlo v sestav Pospil, Nedvd, tpnek, B. Plhal, cha, Dol, Krejk, Novotn, Noh, Jos. Soukup, Maas a Va a vyhrlo 15 zpas na 3 prohry a 5 remiz.

Je ustaveno mustvo k pod vedenm zkuenho J. Koka, jeho innost se bohuel neme pro nedostatek invente dobe vyvinout. Ve vron zprv byla zvlt ocenna innost kapitna dorostu Fuksy.

Hospodsk krize nevynechv ani n klub, ale dk vzjemn spoluprci klub odolv nepzni osudu a stv se platnou slokou veejnho ivota.

Nahoru

1934
Opt jeden z plodnch rok v historii SK Bentky. I. A mustvo pod vedenm placenho trenra Dobie z Prahy (prav kdlo Slavie) zskv v mistrovstv 2. msto se skre 60:30 za Mlado SK. Hraje o postup do divize eskho venkova s mistry up Hradec Krlov, Psek a Pardubice a zskv estn druh msto za Hradcem Krlov. Trenr Dobi ml k dispozici tyto hre: Hanek, Pospil, tpnek, Nedvd, B. Plhal, cha, Dol, Krejk, Novotn, Noh, Jos. Soukup, Maas, Haken, Va.

Pro kvalifikan zpasy bylo nutno upravit hit na rozmry 101 66 m, co se stalo svpomoc len. V tto dob zaznamenv I. A mustvo zajmav vhry (Aston Villa 4:0, Sparta Podbrady 3:1, Turnov 5:0 atd.). V pprav na kvalifikaci byla u ns hostem echie Karln (I. profi), kter prohrla 6:1. Zlatm hebem sezony byl zpas s maarskm Soroksrem, astnkem I. ligy. Tento v Bentkch prvn mezinrodn zpas jsme prohrli estn po dobr he 1:4. Dorost si vede opt dobe, sehrl 23 zpas, z nich 15 vtznch, 3 remzy a 5 proher, skre 75:52. ci hraj 12 zpas, 11 vyhrvaj s jedinou prohrou. lensk zkladna nadle stoup: mme 263 len.

Nahoru

1935
Patnct vro zastihlo SK Bentky ve smutku. Zemel dlouholet pedseda klubu, Ing. A. Diveck. Byl to nezitn, obtav pracovnk, na jeho jmno nezapomeneme. Na msto pedsedy nastoupil ed. Arnot Polk.

I. A mustvo se umstilo v mistrovstv a na 6. mst, neodpovdajcm tradici. Ale v minulch letech stoupla rove i ostatnch klub v severoesk up, take mustva jsou tm rovnocenn. Bentky se astn Turnaje o pohr stedoeskch mst (Peky, Star Boleslav, Podbrady, Brands, Lys, Kutn Hora, slav, Nymburk) a zskvaj estn druh msto, kdy podlehly ve finle Star Boleslavi.

Nahoru

1936
Na jeden rok je pedsedou ed. Weigner, aby v ptm roce byl opt vystdn ed. Polkem.

Na hiti jsou slavnostn oteveny kabiny a pi t pleitosti odhalena pamtn deska prvnmu pedsedovi klubu, Ing. Diveckmu. T byly vydny pamtn odznaky.

I. A mustvo sehrlo 37 zpas s vsledkem 124:90 a kleslo neekan a na 7. msto. Svtlm bodem bylo vtzstv nad Mlado SK 2:0 a 1. msto v Turnaji Novho Boru o kilov pohr v konkurenci: Praha XIV, Nov Bor, esk Lpa, Doubrava. Mustvo hrlo v sestav: Hadrbolec, Pospil, Plhal L., Nedvd, tpnek, Dol, Kysela, Plhal B., Roudnick, Fr. Novotn, Maas, p, Kopta, cha, Krejk, A. Haken, Soukup B.Dorost se dostal na 3. msto, sehrl 21 zpas se skre 65:18.

Ped zatkem sezony pila smutn zprva, e zemel Josef Noh, jeden z nejlepch benteckch hr.

Bentky pijmaj na pn upy meninovho svence - Nov Bor. Sehrli s nm utkn a potvrdili prvotdn rove severoeskho fotbalu vtzstvm 7:2. Na tamnm historickm hbitov se vprava poklonila hrdinm rumbursk vzpoury.

Zastaral kabiny v hostinci u Seidl ji nevyhovovaly, a proto se zaalo uvaovat o stavb kabin na hiti nkladem 18 500 K. Jarka ern se vci ujal, osobn provedl sbrku, kter vynesla 2910 K a ve bylo pipraveno, aby kabiny mohly bt z jara postaveny.

Rud hvzda definitivn mn jmno na AFK a stv se lenem novho svazu AAU. Jejmi hlavnmi funkcioni v t dob jsou: pedseda Jos. Baloun, B. Nmeek, V.Pixa, V. Urban, Jos. Novotn.

Nahoru

1937
Vbor navazuje spoluprci s SK Slavia Praha.

lensk zkladna se zvyuje na 285 len, registrovanch hr je 120. I. A mustvo hraje ve sloen: Jelnek, Pospil, Plhal L., tpnek, oltys, cha, Plhal B., Roudnick, V. Zajek, Valtr, Kysel, p, Va, Novotn, Dane, B. Soukup, Maas. Absolvuje 36 zpas se skre 136:77, z toho 21 vtznch, 9 prohranch a 6 remz, a se stoupajcm vkonem zskv 2. msto. Hri Novotn a Jar. Va slav 300. zpas v barvch SK. Zjezdov jedenctka m k dispozici hre: Jos. Urban, Ebert, Velka, Janata K., Volf, Fuksa, Valtr, Janata Fr., Kysel, Soukup B., Haken, Plhal B., Dol, Va, Pospil. Sehrli 24 zpas, z nich 17 vyhrli.

V tomto roce ztrc benteck fotbal dobrho hre I. A mustva, B. Dolho.

Nahoru
kliknte pro zvten
Pohled na atny na starm hiti

1938
Tento rok s tak neblahmi nsledky pro nai vlast ml vliv i na vvoj v naem klubu.

I. A mustvo sehrlo jen 24 zpas a obsadilo na jae 2. msto v I. A td. Podzimn mistrovstv bylo pedasn perueno ve 4. kole - I. A mustvo vede tabulku I. A tdy. Nejlepm stelcem se 42 brankami je Jos. Dane.

Druh mustvo sehrlo 11 zpas. Dorost sehrl 17 zpas a stal se vtzem okrsku. Nejmen chlapci sehrli 10 zpas s vsledkem 33:4.

Nahoru

1939
V dob tak tk pro stt a nrod je kopan jedinm rozptlenm, ponvad divadla a koncerty i kulturn podniky takka vbec neexistuj. Divizn zpasy v Bentkch maj neobvyklou nvtvnost - 1000 a 1500 divk je samozejmost.

Ve veden klubu nastupuje nov pedseda Jar. Kopeck, sekretem se stv J. Eisler. Klubovm kapitnem je Jaroslav Uher. Ji podruh zskvaj Bentky titul mistra upy. I. A mustvo sehrlo 37 zpas se skre 119:82 v sestav Jelnek, tpnek, Nedvd, L. Plhal, Roudnick, Eiman, Kouba, Nmec, Krejk, Dane, Jos. Soukup, Maas, Novotn, Nmeek, vb.

Bentky vyhrvaj kvalifikaci o postup do divize eskho venkova nad Novo Chrudim a Spartou pice a vstupuj tak mezi elitu na kopan. Za soupee maj Mlado SK, Explosii Semtn, Aston Villu Mlad Boleslav, Respo Kutn Hora, Dvr Krlov, Polaban Nymburk, erven Kostelec, AFK Pardubice, Hradec Krlov a Nchod.

upn jedenctku dstojn reprezentovali hri: Kouba, Maas, vb, Jelnek.

Dorost v sestav Krejk, Urban, Kroupa, Lebduka, Honegr, Hlavika, varc, Novk, Nmeek, Kulich, J. Soukup, Dol, Fleiner, Bedn, Kvz, Zruba, Kos a Peek sehrl 28 zpas, z toho 19 vtznch se skre 83:36. Sm varc vstelil 26 branek. ci sehrli 25 zpas se skre 106:11, 21 z nich vyhrli. Zastnili se tak turnaje v Lys a obsadili dobr 3. msto.

Nahoru

1940
Jubilejn 20. rok zaal v tsniv nlad. Pipravovan slavnosti musely bt odeknuty. Konala se jen jubilejn valn hromada, na kter byl jmenovn estnm lenem zaslouil hospod Jarka ern. V ele klubu zstv J. Kopeck a sekret Eisler, kapitnem zstv populrn Jarka Uher.

I. A mustvo sestupuje z divize, kdy jako novek estn soupeilo s kluby jako Hradec Krlov, Pardubice a nutilo je vydat ve, aby jen tsn zvtzily. Heslo zpt do divize pivedlo klub ke sbrov akci, jej vtek byl pouit k zskn posil. Nai tedy opt bojuj v up se soupei: Kosmonosy, Sparta Podbrady, Mstec Krlov, Mnichovo Hradit, Jin, Turnov, Podbrady, Velk Osek, Nov Paka, Jizeran Doubrava, Semily.

Radost psob dorost 1. mstem v okrsku.

Pesto, e doba je velmi tk, star se nov zaloen divadeln odbor o poslen finann rovnovhy klubu, kter v t dob m ji 292 len.

Nahoru

1941
Do ela klubu postaven MUDr. J. Rejni, sekretem zstv J. Eisler, klubovm kapitnem je opt Jarka Uher. Toto veden zstv a do roku 1943.

Za dusnch pomr okupace si bentet hri vedou dobe. Ji potet se jim vrac titul mistra upy. Zaslouili se o to hri: Flajner, Kulich, Mare, Roudnick, Soukup J., Kroupa, Soukup B., Eiman, Kouba, Maas, Jos. Hendrych, Nykl, Nmeek, p, Balej, Dane, Ciprian, Pelant, Wachtl, trba, Novk.

Kvalifikan zpasy byly sehrny s mistry up AFK Chrudim a Sparta pice a Bentky postoupily znovu do divize. SK Slavia Praha, jejm svencem se SK Bentky stal, uvolnila zsluhou funkcion z Draic Vernera, Novotnho a Horice, nejlepho amatrskho stelce B. Nikla a zlonka Baleje, pozdji pak obrnce velkho formtu, internacionla Ferdu Dauka. Ten po plronm psoben v Bentkch odchz do ȊK Bratislava.

Nahoru

1942
Za slunou hru v mistrovskch zpasech 1941 - 42 zskvaj Bentky estnou plaketu.

kliknte pro zvten
Rok 1942 - Divizn A mustvo SK Bentky

I. A mustvo hraje s novmi posilami, brankem Bureem ze Slavie a Brdkem ze SK Dejvice, a je na jae v dobr form, zvlt kdy je vedeno trenrem J. apkem, kdysi vbornou levou spojkou SK Slavie. Tak zaznamenvaj nkolik pozoruhodnch vsledk: Explosia Semtn 5:2, Dvr Krlov 2:1, SK Nchod 7:2, AFK Chrudim 6:2, Sl. Pardubice 5:4, . Kostelec 2:1. Konen tabulka ukazuje, e bentet hri v soutnm roce 1941 - 42 obhjili 5. msto s 22 body. Trenr apek stavl tyto hre: Jelnek, Kroupa, Mare, Kouba, Rydval, Balej, Maas, Pelant, Nikl, Sedlmajer, p, trba, Dane, Krejk, Nmeek, Brdek, J. Soukup, Jos. Hendrych.

I na podzimn kolo bylo mustvo dobe pipraveno, sedm msto se skre 29:42 lze povaovat za dobr. Hrlo se v sestav: Bure, Kroupa, Brdek, Kouba, Vlk, Balej, Maas, trba, Nmeek, p, Jos. Hendrych, Nmec, Mare, Kulich, J. Soukup, Krejk, Ciprian. Zpasy navtvilo 1000 - 1400 divk - kad pt Bentan je na fotbale.

Nahoru
kliknte pro zvten
Rok 1943
Dorost SK Bentky - mistr Severoesk upy

1943
Velk radost z dorostu. Dokzal to, co se dosud nepodailo dnmu jinmu klubu: dobyl podruh titul mistra upy. Vyhrl bez ztrty jedinho bodu a zvtzil v celoupn souti slunosti. Veden klubu pozvalo proto do Bentek jako odmnu dorost prask Slavie. N dorost zvtzil 3:2. V dorosteneckm mistrovstv o titul mistra ech byli nai dorostenci neekan poraeni od Hluboep 1:3 a tm vyazeni z dalho boje. Zpas v Bentkch zhldlo 1600 divk.

V drustvu dorostenc hrli: Kubita, Burian, M. Pospil,M. Urban, Kos, Souek, Voltt, J.Hendrych, Novotn, Tvrznk, Valenta, Mrz. Ani ci se nedali zahanbit a vyhrli v Bakov pohr editele Tbora, kdy ve finle porazili domc 2:1.

Divizn jaro nezaalo pro I. A mustvo dobe. Bylo odsunuto na 11. msto a sestoupilo do upnho mistrovstv. Hrlo v sestav: Kulich, Kroupa, Kafka, Honegr, Blek, Maas, Kouba, Vlk, Nmeek, p, Nikl, Mare, J. Soukup, Jos. Hendrych, Pazek, Nachtman, Mrz, Zmatlk, Brett.

V prvn td severoesk upy probh podzimn kolo pzniv a Bentky vedou. Vichni se t na jaro.

Nahoru

1944
V tomto roce je zvolen pedsedou dr. Fukrek, kter setrvv ve funkci i v roce 1945.

Dorost Bentek se opt stv vtzem slunosti v souti podan SF.

I.A mustvo zklamalo nadje a skonilo v mistrovsk souti na 3. mst. Hrlo v sestav: Kulich, Flajner, Kroupa, Mare, Kliner, Pazek, Nmeek, Kouba, Mrz, p, vejda, Jos. Hendrych, Volf, Najman J.

Podzimn kolo nebylo dokoneno, normln soute byly zrueny a nazeny Podzimn hry PSF. Do nich byly pilosovny Pedmice, Mlnick Vtelno, Byice, Chottov, AFK Bentky, Jizern Vtelno, Kochnky, Bezno, Krpy. Prvn msto vyhrli bentet hri ve sloen: Kulich, Flajner, Kroupa, Mare, Kliner, M. Pospil, Pazek, Nmeek, Kouba, Mrz, p, vejda, Hendrych Jar., Hendrych Jos., Tvrznk, Volf, Valenta a J. Najman.

Na hiti jsou pistavovny svpomoc mstnosti pro sprvce hit. Jedn se o stavb stadionu, kter je plnovn ve Starch Bentkch.

Nahoru

1945
Po nkolika ptelskch zpasech se pokrauje v Podzimnch hrch, koncem dubna jsou ale perueny.

Postup Rud armdy rozdrtil posledn odpor nacist a zbavil ns potupn okupace. Se slzami v och jsme vtali nae osvoboditele a zdravili slavn 9. kvten 1945.

V obnoven republice se dne 27. ervna kon 25. jubilejn valn hromada SK Bentky. Co tkch chvil peletlo pes ns za tu dobu, starosti a strasti, radostn chvle a opt beznadj - ale SK Bentky neustv ve sv innosti ani na chvli. Lska k milovanmu klubu pomh pekonvat vechny pekky.

Rok 1945 znamen nov sportovn dn v rmci sjednocen tlovchovy. Vtme ji, protoe dv naemu sportu pleitosti k masovmu vvoji. Jen patnm snem zstv kuratorium pana Moravce. Ti nebyli s Bentkami nikdy spokojeni a nejednou vyhroovali, e klubu zastav innost, zejmna na chloub - dorostu. Na zlat poklad republiky daruje SK 1300 K.

V rmci oslav se kon zpas se upn jedenctkou. Konen se sport dostv do normlnch kolej a jedna sloka po druh zahajuje mistrovskou sout. Boj o mistrovsk body PSF zan koncem srpna a astn se ho kluby: esk Lpa, Slavoj Liberec, Mnichovo Hradit, Mstec Krlov, Slavoj Mlad Boleslav, Hublov, Sparta Podbrady, Kosmonosy, SK Jin, echie Jin, L. Podbrady, Mlado SK, Jizeran Doubrava.

Mistrovstv hrli: Kulich, Flajner, Kroupa, M. Pospil, Kouba, Burian, B. Soukup, Honegr, F. Urban, Volf, J. Najman, V. Novk, M. Kliner, Hendrych Jos., Hendrych Jar., Tvrznk, Nmeek, Mrz, Valenta, Voltt.

Nahoru

1946
Pedsedou klubu je zvolen Jarka ern. Ronk 1945 - 46 skonilo I. A mustvo na 3. mst s 33 body a skre 89:63. Podzimn kolo zastihlo mustvo ve patn form. Skonilo na 10. mst.

Dorost o mistra PSF skonil na estnm druhm mst s 8 body. Dne 2. bezna 1946 podal vbor prvn karneval po okupaci. Vynesl 36 000 starch korun.

Nahoru

1947
Do ela klubu je zvolen Fr. Schierl. I. A mustvo je v kritick situaci a je ohroeno sestupem z I. A tdy PSF.

Dorostenci skonili na 2. mst, ci sehrli 4 zpasy se skre 14:1.

Krize trv i na podzim, I. A mustvo kon v mistrovstv na 11. mst, rovn vkon dorostenc siln upadl.

Nahoru

1948
Piel nor a s nm na sportovnm obzoru slouen sportu s tlovchovou. V rmci budoucho uspodn jsou zrueny vechny spolky, tedy i SK Bentky. Je utvoen akn vbor, kter ustavuje veden klubu takto: pedseda Fr. Schierl, dalmi leny veden se stvaj: V. Roudnick, L. Fukrek, Naeradec, Jar. Krl, Strnad, ern, Pospil, p, Rudolf, Martinovsk, ts, Bernek, V. Najman st., Rohan, Janovsk, Urban, Maas, Rick, Hrsk, O. Polk. V dubnu se SK Bentky vleuje do mstnho Sokola, kter mn nzev na Sokol Karbo Bentky. AFK Bentky vstupuje v tm msci jako celek rovn do Sokola Karbo Bentky.

Krize I. A mustva trv, v konen tabulce je na 10. mst.

Nastv doba reorganizac. Podzim pin i velk zmny ve sloen mstnch sout. Bentky jsou zaazeny do I. A tdy jih, k n pat i Mstec Krlov, echie Jin, Kostomlaty, Velk Osek, AFK Nymburk, Kosmonosy, Jin, Dobrovice, Podbrady, Kopidlno, Slavoj Mlad Boleslav. lenov technick komise maj k dispozici tyto hre: Kulich, M. Pospil, J. Najman, Kouba, emus, Fr. Roudnick, Jos. Hendrych, Kalku, Soukup Jar., Bubenek, Maas, Lilling, Kos, Richter a Soukup V. Bentet kon po slabm vkonu na 8. mst.

Nahoru

1949
Stvajc lta jsou poznamenna mnoha organizanmi zsahy do tlovchovy a sportu. Karbo Bentky m ke vem dobe mnnm pokusm kladn stanovisko. Soute jsou hrny novm zpsobem jaro - podzim. Karbo Bentky hraje v okresnm peboru s velkou pevahou a umisuje se na prvnm mst. Tm postupuje do II. tdy Tyrova kraje. V tto dob hraj za Karbo Bentky Kulich, M. Pospil, J. Najman, Kouba, emus, Fr. Roudnick, Jos.Hendrych, Kalku, J.Soukup, Bubenek, Maas.

Nahoru

1950
Dorost - chlouba Bentek - vyhrv potet titul mistra okresu Mlad Boleslav. Tm se kvalifikuje do pohrov soute kova memorilu, kde vyhrv vechny zpasy a zskv putovn pohr. Kdr mustva tvoili: Rousek, Valenta, Pospil, Sloup, Hanek, Tma, Pecka, Novotn, Broek, Noh, Spldek. Dorostenci maj v podzimnm kole krajsk soute ast zajitnu. Jako okresn vtz hraje dorost o Pohr mru Tyrova kraje, ale je po tech vtzstvch vyazen z postupu do finle dorostem Sokolovo Libe 0:2. Dorostenci Hanek, Valenta, Hlavek, Spldek a Broek reprezentuj okres v dorosteneckm ptiboji v Praze na Strahov a umisuj se mezi prvnmi deseti z 25 mustev. Nejlep byl Hlavek.

Nemn dobe si vedou ci - v mistrovskch utknch vedou brankovm nskokem 18:0. Jsou tak poveni okresn technickou komis, aby reprezentovali jako celek okresn jedenctku Boleslavska pi zpase s Nymburkem.

I. A mustvo bylo zaazeno do II. tdy Mladoboleslavska, kde sout s drustvy: Sokol Bezno, Neratovice, Kostomlaty, Jkev, Podbrady, Slavoj Mlnk, Brands nad Labem, AZNP B, Mlado SK, Nymburk B., Star Boleslav, Kostelec a Chrsteckotiick tm. Na sestavch jsme nejastji vdali jmna: Heman, Kulich, Hendrych Jar., Pospil M., Hanka, pa, Fr. Roudnick, Pazek, Tvrznk, Marek, Kalku, Pospil L., Richter, Hendrych Jos. - Druh mustvo zskv druh msto.

Nahoru

1951
Reorganizace d i v tomto roce, nebo nae I. A mustvo hraje v rmci okresu Mlad Boleslav. Bentet sportovci nezstvaj stranou dn, astn se aktiv v boji za mr a vech masovch akc, jako je Bh vtzstv. Pochod mru, Tyrv odznak zdatnosti. Prvnmi nositeli TOZ jsou u ns vborn fotbalist Ji Richter a L. Pospil.

Nahoru

1952
Ji popt se stv oddl kopan Karbo Bentky pebornkem okresu a postupuje do krajsk soute. Hraj: Mydl, Rousek, pa, Janata, Jar. Najman, Pospil M., Noh, Kalku, Marek, Pospil L., Hendrych Jar., V. Soukup, Hanek, Tvrznk, Pazek, Kouba, Hendrych Jos., Richter.

Nahoru

1953
Jmno naeho oddlu se mn na TJ Spartak Bentky. Ve dvanctilenn tabulce se umstilo I. A mustvo na 1. mst a postoupilo do krajskho peboru. Kdr hr tvoili: Mydl, Hendrych Jar., Fr. Roudnick, Kalku, Marek, Pazek, Noh, Hanek, Broek, B. Soukup, Hendrych Jos.

II. mustvo se v okresnm peboru umisuje jako pt.

Dorost hraje v krajskm peboru a zskv cenn druh msto.

Nahoru

1954
I. A mustvo se dostv mezi elitu praskho kraje: Sp. Mlad Boleslav, Lokomotiva Koln, RH Praha, Sp. akovice, Sp. Vlaim, Sp. Kutn Hora, J. Podbrady, Sp. Tnec, J. Koln, Lokomotiva Kralupy a Nymburk.

II. mustvo se umisuje v okresnm peboru na 4. mst, dorost obhajuje v krajskm peboru 2. msto.

Nahoru

1955
Klub postihla velk ztrta smrt jednoho z nejobtavjch len - Jarky ernho.

Nae I. A mustvo hraje v krajskm peboru Praha - vchod a po 22 zpasech kon na 8. mst. Sloen mustva: Mydl, Pazek, pa, Machek, Kalku, Dobensk, Dutr, Hendrych Jar., Hendrych Jos., Hruka, Bubenek.

II. mustvo v okresnm peboru kles na 7. msto. Dorost hraje prvnmu mustvu s spchem pedzpasy v krajskm peboru.

Oddl kopan uspodal 1. ronk ulinho turnaje za asti: Korea, pejchar, ink, msto, Kbel a Kochnek. Tato prkopnick innost byla ocenna i mldenickou komis KV.

Rok byl pro tlovchovu, hlavn pro kopanou, vznamn zavedenm jednotn sportovn registrace. I. celosttn spartakidy, kter v nm probhala, se zastnilo mnoho fotbalist.

Nahoru

1956
Na prvnm mst nutno jmenovat nae II. mustvo, kter zskalo titul pebornka okresu a postoupilo do krajsk soute. I. A mustvo kon na 7. mst krajskho peboru.

Dorost si dobe vede v okresnm peboru, rovn i ci, hrajc v okresnm peboru.

Nahoru

1957
Soute se vracej k systmu podzim - jaro a je nutno hrt jet jarn kolo.

I. A mustvo prodlv krizi a kon na poslednm mst. II. mustvo se dostv mezi velmi siln oddly krajsk soute. Dorost zskv prvn msto s 11 body.

Po dlouhch debatch je konen rozhodnuto o stavb sportovnho arelu. Zanaj pracovn brigdy.

Nahoru

1958
Benteck veejnost se me radovat jedin z dorostu k, kter zskv ji potvrt titul pebornka okresu a postupuje do kraje. Na Strahov reprezentuje okres v ptiboji a umisuje se na 4. mst.

ci zskvaj tet msto na celosttnm kovskm turnaji v Peloui za Bratislavou a Duklou Praha.

Prvn i druh mustvo prov za cel trvn klubu nejhlub krizi. patn morlka hr m za nsledek vyluovn a poprv v djinch benteck kopan je nae hit na 14 dn uzaveno. I. A mustvo skon na poslednm mst v tabulce a sestupuje do I. B tdy, druh mustvo mlo hrt v okresn souti, ale vbor se rozhodl je odvolat.

Vstavba stadionu pokrauje, oddl kopan odpracoval 1287 brigdnickch hodin.

Nahoru
kliknte pro zvten
Sezona 1959/60
ci SK Spartak Bentky
vtz kovskho turnaje

1959
Situace se zan stabilizovat, I. A mustvo po jarnm sestupu z krajsk soute kon na 3. mst se ztrtou 2 bod. Vedouc Kouba m k dispozici hre: Benda, Frumar, molk, M. Pospil, Machek, Jar. Hendrych, Kalku, Mlek, Zumr, ern, Broek, Hruka, Noh, Hlinka, Husa, Tvrznk, pa, Hanek.

Dorost skonil sezonu 1958 - 59 ve velmi tk souti krajskho peboru na 6. mst. V dorosteneckm ptiboji v Mlad Boleslavi obsazuje 2. msto. ci sehrli 36 zpas, z toho 32 vyhrli. V celosttnm turnaji v Peloui obsazuj 13. msto ze 46 drustev.

V zjmu dal popularizace kopan byl uspodn prvn ronk kovskho turnaje o pohr Spartaku Bentky.

Nahoru

1960
Ve 40. jubilejnm roce hraje I. A mustvo I. tdu a kon na 3. mst. Dorost se v krajskm peboru mezi silnmi soupei umisuje jako tvrt.

Je uspodn 2. ronk kovskho turnaje za asti 10 drustev - vtz AZNP Mlad Boleslav.

Podzimn kolo se hraje v rmci zemnch zmn - Bentky jsou opt zaazeny do okresnho peboru a zskvaj 1. msto.

15. kvtna na letnm cviiti zdail okrskov spartakida dokazuje, e bentet sportovci jsou dobe pipraveni na II. celosttn spartakidu.

Nahoru

1961
Do ela Spartaku Bentky byl postaven V. Zajek, kter na tomto mst setrvv i v ptm roce. I. A mustvo vyhrv poest pebornick titul okresu. Protoe I. B tda byla zruena, postupuj hri do I. A tdy Stedoeskho kraje. Podzimn sezona zastihla nae hre ve velmi slab form - kon na 12. mst.

Dorost ve velmi nronm krajskm peboru kon na 11. mst. Na okresnm dorosteneckm ptiboji v Mlad Boleslavi se chlapci umisuj jako druz.

ci hraj finle o pebornka okresu a obsazuj 2. msto.

Rsuje se druba mezi Spartakem Bentky a Copparo z Itlie, spolen zjezd akceptuje AZNP Mlad Boleslav a do Itlie poprv v historii klubu odltaj hri: Bouda, Machek, M. Pospil, L. Moucha, Hruka, Zajek, Vencl a vedouc Fr. Kouba, trenr J. Vaousek. Nae mustvo por Copparo 1:0, remizuje s Argentou 1:1 a prohrv s Ferrarou (it. I. liga) 1:8.

Nahoru

1962
Italsk Copparo oplc nvtvu a po pknm ptelskm utkn remizuje 2:2.

V jarnm kole je I. A mustvo vyazeno z krajsk tdy a sestupuje do okresnho peboru.

Trenrsk funkce se ujm A. Moucha a v podzimnm kole zaujmaj nai hri 2. msto.

Ani dorostencm se nevedlo, sestupuj z krajskho peboru a hraj v I. A td. Ale ani zde si nevedou jako obvykle a kon na 4. mst.

ci zskvaj 3. msto ze 7 astnk v souboji o pohr SSP. Za asti 8 td je podn kovsk ulin turnaj. Tradinho utkn 4. ronku 9. kvtna se astn 8 drustev. Vtzem je ji podruh KD Praha, kdy ve finle por nae ky 8:0.

Nahoru
kliknte pro zvten
Sezona 1963/64 - A mustvo

1963
V ele klubu stoj Fr. Kouba, kter je v druhm pololet vystdn Jar. Soukupem. Ten zstv ve funkci i v ptm roce.

Hri Adamec, Bouda, Dutr, Frumar, Fuln, Moucha, Machek, Husa, Hsek, Hruka, Novotn, Ndvornk, Vencl, Pospil M., Pospil F., J. ral, Winterling, Zajek, Zumr, Roudnick, Najman, Konek a Vaousek dobvaj ji posedm titul pebornka okresu.

Druh mustvo hraje v okrese IV. tdu a kon na 5. mst.

Ped podzimnm kolem sehrlo I. A mustvo nkolik ptelskch zpas s vsledky: Kovo Dn 1:3, Spartak Praha Sokolovo B 3:6, Dynamo Praha B 2:2, Dukla Praha B 2:3.

V souti se soupei Spartak Mlad Boleslav B, Sp. Neratovice B, J. D. Bousov, J. Krchleby, Sp. elkovice B, S. Vetaty, Sl. Lys, S. Kostomlaty, Sl. St. Boleslav, S. Dobrovice a Stela Milovice kon bentet hri na 2. mst.

II. mustvo hrlo III. tdu a skonilo na 6. mst.

Dorost sehrl 5 ptelskch a 20 mistrovskch zpas, po podzimnm kole kon na 11. mst. Hraj dle na turnaji v Lys (4. msto). Na okresnm ptiboji zskvaj 1. msto.

Byl opt uspodn kovsk ulin turnaj za asti 8 drustev, pod ztitou MstNV a n. p. Karborundum se hraje o putovn pohr. Vtz Sp. Peky, Bentky zskvaj 4. msto.

Nahoru
kliknte pro zvten
Pohled na star hit v roce 1964

1964
I. A mustvo peliv trnuje celou zimu pod vedenm A. Mouchy a po nkolika ptelskch utknch je dobe pipraveno na mistrovsk zpasy. Vyhrv jich 16 a dostv se opt do I. A tdy. V podzimnm kole pak kon na pknm 6. mst. V souti slunosti jsou druz.

V jarnm kole druh mustvo obsazuje ve III. td 5. msto. V zimnm turnaji o pohr STV zskv 3. msto.

Na naem hiti hostilo A mustvo populrn prask celky Dynamo Praha A mustvo (vsledek 2:3) a Spartu Sokolovo Praha B (nai podlehli 2:5).

Navazujeme nov ptelstv a hrajeme v NDR s BTSC Einheit Kamenz 3:3 a s Chemie Barnsdorf se stejnm vsledkem.

Dorost hraje s spchem I. A tdu a astn se turnaje o pohr v Hon.

ci hrli o pebornka okresu a skonili na 2. mst. Je opt uspodn tradin 6. ronk kovskho turnaje o putovn pohr, ci zskvaj druh msto.

Nahoru
kliknte pro zvten
Pohled na nov oteven hit v roce 1965

1965
V ele oddlu stoj Fr. Novk.

Tento rok, kter pipomn 45. vro benteck kopan, je vepsn zlatm psmem do kroniky TJ Spartak. 4. ervna, v den naplnn radost z spn dokonenho dla, byl odevzdn pedsedou MNV Veverkou do rukou peds. Spartaku Novka jeden z nejkrsnjch stadion v okrese. Vyrostl objekt v hodnot 1 880 000 Ks, na nm bylo odpracovno 71 500 brigdnickch hodin. Nap. J. lgr odpracoval 4 200 hodin, Kyzivt 3 900, M. Pospil 2 700, Benda 2 400, Tvrznk 2 100, Kouba 1 800, V. Zajek 1 500, V. Novk 1 200, Drda 1 000, J. Soukup 800, Ldr 500, V. Noh 200 atd.

Stadion byl slavnostn zasvcen mezinrodnm ptelskm zpasem naeho I. A mustva s drustvem BTSC Einheit Kamenz, v nm jsme vyhrli 3:2. Za stlho det pihlelo 800 divk.

Slavnosti vyvrcholily o dva dny pozdji okrskovou spartakidou, na n v 11 skladbch vystoupilo 5000 cvienc. Pihlel stejn poet nadench divk. I. A mustvo se v jarnm kole - a novek - umstilo na 5. mst s 28 body. Trenr Moucha stavl tyto hre: Bouda, Boek, iimsk, Eli, Frumar, Husa, Hsek, L. Moucha, Najman, Ndvornk, Novotn, Poluha, Roudnick, cha, ral, mejkal, Straka, Vencl, Zumr, Kastler, Jeek, Barto. V podzimnm kole jsme skonili na 6. mst.

II. mustvo vyhrlo pohr OV STV o tt norovho vtzstv. V jarn sezon se v sestav Kroupa, Kalku, Noh, Pospil M., Pospil Fr., Machek, ulc, Hruka, Dalibor, Zajek, Jar. Hendrych, V. Boubn, Hsek, Barto pod vedenm Jar. Hendrycha dostvaj na 2. msto, v podzimn souti na 5. msto.

innost dorostu nen prv spn, v I. A td kon na 8. mst.

Ani ci se nedostali do zvrench boj o pebornka okresu - kon ve sv skupin na 3. mst. Opt se kon kovsk turnaj, kter zskvaj ci Spartaku Peky.

kliknte pro zvten
Rok 1965 - ptelsk zpas A mustva
s italskm tmem U.P.C. Copparo

V letnch ptelskch zpasech vyhrvme nad Spartakem elkovice 2:1 a podlhme prask Dukle 0:4. Opt vtme mil hosty z Itlie, UPC Copparo, kterm podlhme v ptelskm zpase 2:3.

V z oplc oddl kopan nvtvu a hraje v Itlii 3 zpasy s tmito vsledky: UP Codicoro porme 1:0, podlhme repr. jedenctce Copparo 2:1 a opt vtzme nad Argentou 3:2.

Nae I. A mustvo zskv na rok 1964 - 65 pohr slunosti.

Nahoru

1966
Oddl kopan pod I. ronk zimnho turnaje o putovn pohr a vtz v nm.

I. A mustvo obsazuje po podzimnm kole 2. msto se 17 body. Tak v souti slunosti kon na 2. mst. II. mustvo v konen tabulce obsadilo 5. msto. V podzimnm kole prodlv krizi a kon na poslednm mst.

Dorost je v konen tabulce na pknm 5. mst, dobr to vysvden pro trenra Kellera, zvlt kdy v souti slunosti zskv dorost 1. msto.

ci se v jarnm kole se umisuj jako tet. Je opt podn 8. ronk kovskho turnaje o putovn pohr a v letn pestvce se hraj ptelsk zpasy: Spartak Bentky - jedenctka dorostu Stedoeskho kraje 4:2, Spartak Bentky - AZNP Mlad Boleslav 3:2, remizujeme ptelsk mezinrodn zpas Aktivist Hlensleben - Spartak Bentky 2:2. Se Spartakem Praha B prohrvme 2:4.

I. A mustvo zajd do NDR a hraje ti zpasy: Htenrode - Bentky 0:3, Gardenleben - Bentky 1:1, Aktivist Hlensleben - Bentky 6:5.

Nahoru

SEZONA 1966/1967
A mustvo hraje I. A tdu a kon na 7. mst, v souti slunosti je na 2. mst.

Konen tabulka: 1. Slan, 2. D. Mlad, 3. Neratovice, 4. Zbraslav, 5. Poernice, 6. Mn. Hradit, 7. Bentky, 8. Odol. Voda, 9. Brands, 10. Milovice, 11. Vraany, 12. Kostelec, 13. Kralupy, 14. Kbely.

V II. ronku zimnho turnaje Bentky obhajuj 3. msto. V ppravnch letnch zpasech podlhme Dukle Praha 2:3 a porme Spartu Praha B 2:0. V ervenci zajd A mustvo do Bulharska, do sofijsk oblasti, kde sehraje 4 utkn: Rilskij Sportist Samokov - Spartak Bentky 2:2. Hraje se ped 2000 divky. Botev Pazardjik - Sp. Bentky 3:1 - 1000 divk. Opakovan zpas proti Rilskij Sportist kon opt remzou 1:1. Rilskij Sportist oplc nvtvu v Bentkch a zaslouen vtz 2:0. Dle se s hosty jet hraj zpasy: Sparta Praha B - Rilskij Sportist 3:0 a Sp. Bentky - Rilskij Sportist 1:2.

Hrsk kdr A mustva: Kastner, Koutenka, Straka, Husa, Frumar, Poluha, Adamec, ubrt, Eli, Roudnick, Soukup, Pazek, Zajek, Hsek, Zumr, Kalku, cha, Fadrhonc. Nejlepmi stelci jsou cha, Roudnick, Eli, trenrem A. Moucha.

B mustvo skonilo v okresnm peboru po velmi slabch vkonech na poslednm 12. mst a sestupuje do III. tdy.

Dorost hraje I. A tdu a kon na 4. mst tabulky. V souti slunosti se stvaj absolutnm vtzem vech t skupin I. A tdy a skupiny oblastnho peboru. Jsou odmnni diplomem a kopacm mem.

ci jsou v tabulce okresnho peboru prvn. Tak jsou spn v 9. ronku kovskho turnaje, kter je co do asti jednm z nejlepch.

V beznu umr v 59 letech bval hr Frant. Novotn. Dlouho v ns zstane vzpomnka na nejlepho stelce Peliknovy upy.

Nahoru

SEZONA 1967/1968
A mustvo Spartaku Bentky hraje I. A tdu a celkov kon na 5. mst po 11 zpasech vyhranch, 7 remzch a 8 porkch. Podzim zastihuje mustvo ve slab form - kon na 9. mst. V souti slunosti mme 2. msto. Nejlep stelci jsou Poluha, Soukup, Hsek, trenrem stle A. Moucha.

Konen tabulka: 1. Xaverov, 2. Odol. Voda, 3. D. Mlad, 4. Neratovice, 5. Bentky, 6. akovice, 7. Mn. Hradit, 8. Kostelec, 9. Rozdlov, 10. Brands, 11. Milovice, 12. Vraany, 13. Libu, 14. Libice.

V zimnm turnaji se mustvu neda a po slabm vkonu obsazuje a 5. msto.

B mustvo hraje III. tdu a kon na 9. mst tabulky. Podzimn kolo je lep - 6. msto v tabulce.

Dorost hraje I. A tdu, kon na 9. mst, v souti slunosti je prvn.

ci - krom asti na 10. ronku tradinho turnaje - hraj ve svm oddlen, kde zskvaj 3. msto.

Nahoru

SEZONA 1968/1969
A mustvo hraje I. A tdu a kon a na 9. mst. Daleko lep byl podzim - Bentky se dostvaj na 2. msto. V souti slunosti obsazujeme prvn msto.

Konen tabulka: 1. Kladno, 2. Lys, 3. Neratovice, 4. Mn. Hradit, 5. Zbraslav, 6. D. Slan, 7. Odol. Voda, 8. Milovice, 9. Bentky, 10. Brands, 11. Kostelec, 12. Vetaty, 13. Vraany, 14. Lipence.

Vtzstvm nad S. Milovice 11:0 a Krchleby 4:3 zskv I. mustvo v zimnm turnaji 2. msto.

Treni Moucha a Frumar maj k dispozici hre: Barto, Boek, Hsek, Husa, Kouba, Koutenka, Klomnek, Kastler, Kroupa, Pavelka, Poluha, Fr. Pospil, Roudnick, Pazek, Straka, Jar. Soukup, mejkal, ubrt, Vaousek, Urban, Janouek. Nejlep stelci jsou Soukup, Roudnick, mejkal.

B mustvo hraje III. tdu a kon na 5. mst tabulky, ve slunosti na tetm. V podzimnm kole maj slabou formu a umisuj se a na pedposlednm mst.

Dorost, kter trnuje J. Palan, hraje I. A tdu a je v tabulce sedm, v souti slunosti tet.

kliknte pro zvten
Rok 1968 - ci SK Bentky

Pro ky bylo jaro spn. Ve sv B skupin suvernn vyhrvaj se ziskem 25 bod. V souti o pebornka okresu zskvaj druh msto. Jako vtz svho oddlen postupuj do nov utvoen okresn kovsk ligy. Trenr a vedouc - B. Pokorn.

V XI. ronku kovskho turnaje vyhrv zaslouen drustvo k Sokola Rejice.

V tomto roce umr obtav kustod Josef Haken. Proval sportovn dn tak opravdov, e pro nho v dob sezony nic jinho neexistovalo. Dokzal vytvoit na starm hiti vel a kamardsk prosted. Vichni na nho dlouho vzpomnaj.

Na sklonku roku zemel rovn jeden ze zakladatel Sportovnho klubu v Bentkch, ed. Rudolf Turyna. K potkm kopan v Bentkch se asto vracel a rd o nich hovoil. Odeel opt jeden ze starch pamtnk.

Nahoru
kliknte pro zvten
Sezona 1969 / 1970 - A mustvo

SEZONA 1969/1970
A mustvo hraje I. A tdu a kon na 7. mst tabulky.

Konen tabulka: 1. Neratovice, 2. Boleslav B, 3. Kladno, 4. Kroehlavy, 5. Mnichovo Hradit, 6. Lys, 7. Bentky, 8. vermov, 9. D. Slan, 10. Vraany, 11. Slan, 12. Kostelec, 13. Milovice, 14. Vetaty.

Hrsk kdr A mustva: Koutenka, Wenger, M. Pazek, Vaousek, Pospil, Kouba, Straka, mejkal, Poluha, Hsek, Klomnek, Roudnick, Pavelka, Boek, Fadrhonc, Dalibor, Frumar, Eli. Trenrem je stle A. Moucha. Nejlep stelci jsou Soukup, Roudnick, Poluha.

B mustvo hraje III. tdu a kon na 9. mst tabulky.

Dorost v I. A td zskal 3. msto tabulky.

Nahoru

SEZONA 1970/1971
A mustvo hraje I. A tdu pod vedenm trenra Mouchy a kon na 6. mst tabulky. Nejlepmi stelci mustva jsou J. Soukup, K. Pazek, Poluha.

B mustvo kon ve III. td na 3. mst tabulky.

Dorost hraje I. A tdu a obsazuje 5. msto tabulky.

V roce 1970 oslavil Spartak Bentky 50 let zaloen fotbalovho klubu. V mstskm muzeu byla uspodna vstava k 50. vro benteck kopan a vydn slavnostn almanach. Byla sehrna ptelsk fotbalov utkn, star garda Bentek se starou gardou Aston Villa Ml. Boleslav a domcho Spartaku s divizn Lokomotivou Nymburk.

Nahoru

SEZONA 1971/1972
Oddl se jmenuje Spartak Bentky. A mustvo hraje I. A tdu a dostv se na 4. msto tabulky.

Konen tabulka: 1. Mlnk, 2. Vojkovice, 3. Housto, 4. Bentky, 5. Kroehlavy, 6. Ml. Boleslav B, 7. Kostelec, 8. Podbrady, 9. Sadsk, 10. Slan, 11. Krchleby, 12. Mn. Hradit, 13. Lok. Nymburk, 14. Vraany.

Hri v sezon: Kroupa, mejkal, Husa, Boek, Straka, Hon, Bek, Pazek K., Poluha, ubrt, Kohout, Pazek Z., Soukup, Najman, Wenger.

B mustvo postupuje ze III. tdy do okresnho peboru.

Dorost hraje I. A tdu a kon na 8. mst tabulky.

Nahoru

SEZONA 1972/1973
A mustvo hraje I. A tdu a zaujm 2. msto v tabulce za postupujc Jiskrou Koln. Oddl je pejmenovn ze Spartaku Bentky na Karbo Bentky.

B mustvo hraje okresn pebor a obsazuje 9. msto v tabulce.

Dorost hraje I. A tdu a kon na 12. mst tabulky.

Nahoru
kliknte pro zvten
Sezona 1973 / 1974 - A mustvo

SEZONA 1973/1974
A mustvo hraje I. A tdu a kon na 3. mst tabulky, postup do vy soute si vybojovala Lys.

Hrsk kdr A mustva: Holan, Wenger, Pokorn, Bek, mejkal, Boek, ubrt, Pazek, Soukup Jar., Soukup Ji., Kouba, Hon, Kohout, Jen, Straka, Poluha.

B mustvo obhjilo 6. msto v okresnm peboru.

Dorost v I. A td kon na 5. mst tabulky.

ci hrajc v okresnm peboru jsou na 4. mst tabulky.

Nahoru

SEZONA 1974/1975
A mustvo hraje I. A tdu a umsuje se na 5. mst tabulky. Nejlepm stelcem mustva se stv Vclav Kohout, kter dal 14 branek.

Konen tabulka: 1. Semice, 2. Ml. Boleslav B, 3. Mn. Hradit, 4. S. Housto, 5. Bentky, 6. Libun, 7. Povka Mlnk, 8. Velvary, 9. Vraany, 10. vermov, 11. Sadsk, 12. Nymburk, 13. Vojkovice, 14. Krchleby.

B mustvo hraje okresn pebor a kon na 4. mst tabulky.

ci Karbo Bentky se stali pebornkem okresu a postupuj do krajsk soute.

Nahoru
kliknte pro zvten
Sezona 1975 / 1976 - B mustvo

SEZONA 1975/1976
A mustvo hraje I. A tdu a kon na 2. mst tabulky za postupujcm Mn. Hraditm. Novmi tvemi v mustvu jsou Vetenk, Hrza a agat.

B mustvo v okresnm peboru obhjilo 2. msto v tabulce.

Dorost v I. A td kon na 7. mst tabulky.

ci jako novek krajskho peboru jsou a na 8. mst tabulky.

Nahoru

SEZONA 1976/1977
A mustvo hraje I. A tdu a kon na 4. mst tabulky.

Konen tabulka: 1. Vojkovice, 2. Kroehlavy, 3. Povka Mlnk, 4. Bentky, 5. Libun, 6. Vraany, 7. Velvary, 8. Ml. Boleslav B, 9. Lys, 10. Kralupy, 11. Bl, 12. Kosoice, 13. Bezno, 14. ZOM Nymburk

Hrsk kdr A mustva: Wenger, Prochzka, agat, Heman, Housa, Straka, Boek, Landa, Kouba, mejkal, ubrt, Hon, Soukup Jar., Soukup Ji., Pazek M., Pazek K.,Vetenk, Kohout, Hon. Trenry jsou Straka a Buryn.

B mustvu bylo v okresnm peboru odeteno za neplnn povinnosti uloen rozpisem 12 bod (oddl neml svho rozhodho) a sestupuje do III. tdy.

Dorost se v I. A td umsuje na 4. mst tabulky.

Nahoru
kliknte pro zvten
Sezona 1977 / 1978 - A mustvo

SEZONA 1977/1978
A mustvo kon v tabulce na pedposlednm 13. mst a po tincti letech v I. A td sestupuje do I. B tdy.

Konen tabulka: 1. Velvary, 2. Vraany, 3. Mn. Hradit, 4. Povka Mlnk, 5. KD Slan, 6. VTJ Slan, 7. Lys, 8. Ml. Boleslav B, 9. Neratovice, 10. alov, 11. Zlonice, 12. Libun, 13. Bentky, 14. Zelene.

Hrsk kdr A mustva: Wenger, Holan, Pazek M., Pazek K., Straka, Hon, Kouba, Soukup Ji., Soukup Jar., Urban, ubrt, Kohout, Pokorn, Roudnick, Heman, Housa, Landa, Hrza, agat. Trenrem je F. Pospil.

B mustvo se ve III. td umsuje na 2. mst tabulky a dorost v I. A td na 5. mst tabulky.

Nahoru
kliknte pro zvten
Sezona 1978 / 1979 - A mustvo

SEZONA 1978/1979
A mustvo po ron pestvce, strven v I. B td, postupuje zpt do I. A tdy.

Konen tabulka: 1. Bentky, 2. Horomice, 3. Kosoice, 4. St. Boleslav, 5. Bakov, 6. Kostomlaty, 7. alov, 8. Krchleby, 9. Mlnk B, 10. Kralupy, 11. Dobrovice, 12. Obstv, 13. Zelene, 14. Velk Borek. Novmi tvemi v mustvu jsou cha L., cha K., Odlonk, ulc, Vank. Trenrem je K. cha.

B mustvo se ve III. td dostv na 5. msto tabulky.

Dorost se v I. A td umsuje na 13. mst tabulky.

Nahoru

SEZONA 1979/1980
A mustvo jako novek v I. A td kon na 10. mst.

B mustvo hrajc III. tdu postupuje z 2. msta do okresnho peboru.

Dorost se v I. A td umsuje na 3. mst tabulky.

ci hrajc krajsk pebor kon tak na 3. mst tabulky.

Nahoru

SEZONA 1980/1981
A mustvo hraje I. A tdu a dostv se na 3. msto.

Konen tabulka: 1. elkovice, 2. Podbrady, 3. Bentky, 4. Lys, 5. Oponice, 6. Mn. Hradit, 7. Bl, 8. Bakov, 9. Povka Mlnk, 10. St. Boleslav, 11. Mstec Krlov, 12. Peky.

Hrsk kdr A mustva: K. Pazek, Muk, Pokorn, Mauer, Housa, Roudnick, ermk, Batala, topila, cha L., cha K., Hrza, ulc, Vank, Odlonk, Klomnek, Boek. Trenry jsou Straka a Leibl.

B mustvo v okresnm peboru kon na 3. mst tabulky.

Nahoru
kliknte pro zvten
Sezona 1981 / 1982 - B mui
pebornk okresu

SEZONA 1981/1982
A mustvo hraje I. A tdu a kon na 7. mst.

Konen tabulka A mustva: 1. Podbrady, 2. Mn. Hradit, 3. Ml.Boleslav B, 4. St. Boleslav, 5. Oponice, 6. Bl, 7. Bentky, 8. Povka, 9. Vraany, 10. Bakov, 11. Lys, 12. Mstec Krlov

B mustvo skonilo v okresnm peboru na 1. mst tabulky, dky tomu a tak reorganizaci fotbalovch sout budou mt Bentky v nsledujc sezon ob mustva dosplch v I. A td.

Konen tabulka B mustva: 1. Bentky B, 2. Jabkenice, 3. Ledce, 4. Skalsko, 5. Kosmonosy, 6. Krnsko, 7. Mn. Hradit B, 8. Hlavno, 9. Rejice, 10. Doubrava, 11. Vejany, 12. Rud hvzda Ml. Boleslav, 13. Dl. Lhota, 14. ejetice.

Na postupu B mustva se nejvce podleli: branki - Holan, Kyzivt, Muk; obrnci - Kouba, Mare, Vetenk, F. Pospil, Pokorn, Kotko, Landa; zlonci - K. Pazek, Mertin, J. ubrt, Soukup Jar., mejkal, Klomnek, ulc; tonci - K. cha, Soukup Ji., Boek, Kvapil, Kohout a treni - Boubn a Soukup Jar.

Nahoru

SEZONA 1982/1983
A i B mustvo dosplch hraj I. A tdu, kad ovem v jin skupin. Zatmco A mustvo obsadilo ve sv skupin 2. msto tabulky, B mustvo skonilo ve sv skupin na pedposlednm 13. mst tabulky a po ronm psoben v I. A td se vrac zpt do okresnho peboru.

Konen tabulka A mustva: 1. Zpy, 2. Bentky A, 3. Bakov, 4. Bezno, 5. Bl, 6. Kosoice, 7. St. Boleslav, 8. Brands B, 9. Lys, 10. Pice, 11. Krchleby, 12. Tiice, 13. Stranov, 14. Dobrovice.

Konen tabulka B mustva: 1. Kroehlavy, 2. Slan, 3. Vraany, 4. Povka, 5. Libi, 6. Housto, 7. Luec, 8. Horomice, 9. Velvary, 10. Unho, 11. Hostivice, 12. Mlnk, 13. Bentky B, 14. vermov. Trenry jsou Jar. Soukup a M. Podzimek.

Dorost se v I. A td umsuje na 5. mst tabulky.

Nahoru

SEZONA 1983/1984
A mustvo kon v I. A td na 1. mst tabulky a postupuje do krajskho peboru. Nae mustvo prolo celou sout bez jedin porky.

Konen tabulka: 1. Bentky, 2. Oponice, 3. Kosoice, 4. Peky, 5. Libice, 6. Kostomlaty, 7. Pice, 8. Poany, 9. Beany, 10. Podbrady, 11. Krchleby, 12. Lys, 13. Sadsk, 14. Tnec.

Na postupu se podleli tito hri: Pazek M., Radosta, Mauer Jar., Bek, Housa, Hrza, Roudnick, Vetenk, Batala, B. Soukup, Verner, Mauer Fr., Kohout. Trenrem je K. cha a vedoucm mustva Pazek K.

B mustvo v okresnm peboru kon na 4. mst tabulky.

Dorost postupuje do krajskho peboru pod vedenm trenrsk dvojice Hsek a tejna.

Nahoru
kliknte pro zvten
Sezona 1984 / 1985 - A mustvo

SEZONA 1984/1985
A mustvo jako novek obhjilo v krajskm peboru pkn 6. msto v tabulce.

Konen tabulka: 1. elkovice, 2. Kralupy, 3. Zpy, 4. Kladno, 5. Rudn, 6. Bentky, 7. Odol. Voda, 8. Beroun, 9. Slan, 10. Vraany, 11. Rakovnk, 12. Kroehlavy, 13. Jesenice, 14. Neratovice. Novmi tvemi v mustvu jsou Hurta, Krupka, Jarosz, Hejno J. a P., Rambousek. U mustva jako trenr psob K. cha.

B mustvo v okresnm peboru kon stejn jako dorost v krajskm peboru na 11. mst tabulky.

Nahoru

SEZONA 1985/1986
A mustvo hraje krajsk pebor. Po loskm 6. mst se fotbalist mustva podstatn zlepili, od zatku soute se usadili v poped tabulky a doshli velmi pknho 2. msta.

B mustvo skonilo v okresnm peboru na pedposlednm 13. mst a sestupuje do III. tdy.

Dorost v krajsk souti kon na 11. mst tabulky.

Star ci hraj pod vedenm trenra V. Dalibora krajsk pebor.

Mlad ci se za veden trenra M.Novka astn okresnho peboru.

Nahoru

SEZONA 1986/1987
A mustvo hraje krajsk pebor a kon opt na 2. mst tabulky.

Konen tabulka: 1. Koln, 2. Bentky, 3. Zpy, 4. Semice, 5. any, 6. . Brod, 7. Povka Mlnk, 8. Odol. Voda, 9. Kosmonosy, 10. . Peky, 11. Bl, 12. elkovice, 13. Oponice, 14. Nymburk.

Hrsk kdr A mustva: M. Pazek, Radosta, cha L., Bek, Novotn, Havlek, Libich, Jarosz, Hejno P., Hejno J., Hrza, Horek, Batala, Verner, Mauer J., Mauer Fr., Rambousek, Housa, Krupka, Chumlen, Miller. Trenrem je cha K.

B mustvo bylo zrueno.

Nahoru

SEZONA 1987/1988
A mustvo hraje krajsk pebor a kon na pedposlednm 15. mst tabulky.

Konen tabulka: 1. Dob, 2. Koln, 3. Rudn, 4. Odol. Voda, 5. Zpy, 6. Jlov, 7. Sedlec-Price, 8. . Brod, 9. any, 10. Slan, 11. Semice, 12. Miln, 13. Vlaim, 14. Tnec, 15. Bentky, 16. Povka Mlnk. Novmi tvemi v mustvu jsou Vaousek, Hsek, Stblo, Walter, Ciner, Lbal, Kapka. Trenra J. Vernera vystdal v prbhu sezony V. Dalibor.

B mustvo bylo pihleno do okresn soute (IV. tda) a kon na 3. mst tabulky.

Nahoru

SEZONA 1988/1989
A mustvo hraje krajsk pebor a kon na 7. mst tabulky, do divize postupuje Rudn. Nejlepm stelcem mustva se stal Rambousek s 12 brankami, Krupka, Lbal a Bek pidali po esti. Nejvce zpas sehrli Chumlen, Verner a Soumar. Trenrem mustva je V. Dalibor .

B mustvo skonilo ve IV. td na 1. mst a vybojovalo suvernnm zpsobem postup do III. tdy, kdy zskalo 36 z 38 monch bod a mlo skre 100:14!

Dorost v krajsk souti obsadil 3. msto tabulky.

Star a mlad ci hraj krajskou sout, ve kter kon star na 7. mst a mlad na 10. mst tabulky.

Nahoru
kliknte pro zvten
Sezona 1989 / 1990 - Dorost

SEZONA 1989/1990
A mustvo hraje krajsk pebor a kon na 8. mst tabulky.

Konen tabulka: 1. . Brod, 2. Koln, 3. Miln, 4. Zpy, 5. Kralupy, 6. Hoovice, 7. . Peky, 8. Bentky, 9. Vraany, 10. Dob, 11. Vlaim, 12. Jlov, 13. Odol. Voda, 14. Semice, 15. any, 16. Bl.

Po podzimn sti soute jsou Bentky a na 14. mst tabulky, proto byl odvoln trenr V. Dalibor a na jeho msto nastoupil bval hr Sparty J. Kotek.

B mustvo pod vedenm trenra J. mejkala kon ve III. td na 7. mst tabulky.

A dorost postupuje za veden trenra K. chy z krajsk soute do krajskho peboru. Sout prolo mustvo bez jedin porky a ztratilo pouhch 5 bod remzami. Vedoucmi mustva jsou A. Kyzivt a V. Walter.

B dorost pod vedenm trenr Buryna a Kroupy postupuje z okresn soute do okresnho peboru. Vedoucm mustva je Beran.

V srpnu se uskutenily oslavy 70 let benteck kopan sehrnm ptelskho utkn naeho A mustva s astnkem I. Nrodn fotbalov ligy Auto koda Mlad Boleslav.

Nahoru

SEZONA 1990/1991
A mustvo hraje krajsk pebor a kon na 13. mst tabulky.

Bhem sezony se v mustvu vystdali tito hri: najberg, Ciner, Havelka, Verner, Bek, Wgner, Jgr, Kapka, Krupka, Kourek, Soumar, Chumlen, Macura, Rambousek, Mikovsk, Kohout, Roudnick. Trenrem je J. Kotek.

B mustvo ve III. td kon na 9. mst tabulky.

A dorost obhjil 1. msto v krajskm peboru s nskokem t bod ped Bankem Pbram a postupuje do II. dorosteneck ligy.

Na historickm spchu oddlu se podleli tito hri: Kyzivt, Skalk, Kelbich, ervenka, Bank, Semian, Seidl, Pazek Milo, Pazek Martin, Bek, Arient, Vch, Veseck, Kredba, Kubk, Zajek, Buryn, Mikovsk, Flandera, Gregor. Nejlepm stelcem byl Jindich Bek s 29 brankami. Trenrem je K. cha.

Nahoru

SEZONA 1991/1992
A mustvo hraje krajsk pebor, ve kterm kon a na 14. mst tabulky a sestupuje do I. A tdy.

Konen tabulka: 1. Vlaim, 2. . Peky, 3. Kralupy, 4. Mn. Hradit, 5. Teplovice, 6. Miln, 7. Vraany, 8. Jlov, 9. Semice, 10. Dob, 11. slav, 12. Slan, 13. Dobejovice, 14. Bentky, 15. Odol. Voda, 16. Hoovice.

B mustvo sestupuje do IV. tdy.

A dorost sestupuje po ronm psoben ve II. dorosteneck lize zpt do krajskho peboru.

B dorost kon v okresnm peboru na 3. mst tabulky.

Tiv finann situace vypad tak, e se bude muset v nsledujcm ronku pistoupit ke snen potu mustev. lenov klubu se svpomoc sna udret v provoznm stavu arel fotbalovho stadionu. Dle se pracuje na zatravnn kvrov trninkov plochy v parku, co jist ocen pedevm ochrnci prody. V budoucnu si oddl neme dovolit ani placenho sprvce, ani placen trenry, nebo finannch prostedk je opravdu nedostatek, a tak se bude muset v Bentkch hrt fotbal pouze v amatrskch podmnkch.

Nahoru

SEZONA 1992/1993
Jarn st mistrovskch sout zahjili fotbalist pod novm nzvem SK kopan Karbo Bentky. Se zsknm prvn subjektivity si vzal oddl na sebe problmy spojen se zajitnm innosti vech drustev - vetn mldenickch. Materilov nklady jsou nemal, a proto je prvoadou snahou nov ustavenho pedstavenstva SK, kter pracuje ve sloen Kyzivt, Kohout, Mydl, ulc, Pazek a Wenger, zabezpeen finannch prostedk na innost oddlu. Ve spoluprci s mstem se podailo vyeit jak majetkov, tak i provozn nleitosti v arelu stadionu. Za to pat dk celmu veden msta v ele se starostou J. Krlem.

A mustvo hraje I. A tdu a po sestupu se nachz v tlumu. V tabulce kon a na 9. mst. Trenrem je M. Pazek a vedoucm mustva A. Kyzivt.

B mustvo ve IV. td zskalo 3. msto v tabulce.

Dorost v krajskm peboru kon na 13. mst tabulky a sestupuje do krajsk soute. Trenrem je J. Benek a vedoucm mustva V. Waltr.

Star a mlad ci hraj krajskou sout, ve kter kon star na 3. mst a mlad na 7. mst tabulky. Trenrem st. k je M. Novk a ml. k J. Wenger, T. kobis a O. Jenk.

Nahoru

SEZONA 1993/1994
A mustvo hraje I. A tdu a jedin bod je dl od postupu do krajskho peboru. Kon na 2. mst tabulky, postupuje Union elkovice. Novm trenrem mustva se stal K. cha a vedoucm mustva L. Beran.

Konen tabulka: 1. Union elkovice, 2. Bentky, 3. Bl, 4. St. Skalice, 5. Polaban Nymburk, 6. Oponice, 7. SK elkovice, 8. ZOM Nymburk, 9. Velim, 10. Mlkojedy, 11. Zbov, 12. Zpy, 13. Kostelec, 14. Ovry.

Hrsk kdr A mustva: Vaousek, Kyzivt, Skalk, Bek J. st., Bek J. ml., Seidl, Sedlek, Kohout, Semian, ervenka, Kourek, Zd. Pazek, Arient, Mikovsk P., Krejk, Mikovsk L., Rambousek, Chramosta, Jakubo, Boreck, Divi.

B mustvo ve IV. td zskalo 1. msto v tabulce a postupuje do III. tdy.

Dorost hraje I. A tdu a kon na 7. mst tabulky.

Star a mlad ci hraj tak I. A tdu, ve kter kon star na 9. mst a mlad na 12. mst tabulky.

Byl zaloen oddl ppravky, veden trenry J. Novotnm a M. Bohdanem.

Nahoru

SEZONA 1994/1995
Poprv v historii benteck kopan se v z hraj na naem stadionu v rmci mezinrodnho juniorskho turnaje MFS mezisttn zpasy junior do 17 let.

A mustvo hraje I. A tdu, kde kon na 2. mst tabulky, ti body za postupujc Blou. Nov tve v A mustvu jsou Doleal, Krupika, Frydrych, Dalibor a Fiala. Trenrem je K. cha.

B mustvo ve III. td kon na 1. mst tabulky a postupuje do okresnho peboru. Trenrem je V. Vaousek.

Klub slav 75. vro zaloen.

Nahoru
kliknte pro zvten
Sezona 1995 / 1996 - A mustvo

SEZONA 1995/1996
A mustvo hraje I. A tdu, kde sice kon na 2. mst tabulky, ale pesto postupuje do oblastnho peboru na kor tm Vraan a Zti Rakovnk, kter ze soute odstoupily. Hrajcm trenrem je Zdenk Doleal a vedoucm mustva J. Eli.

Konen tabulka: 1. any, 2. Bentky, 3. Polaban Nymburk, 4. Roalovice, 5. Odol. Voda, 6. Zpy, 7. Velim, 8. St. Skalice, 9. Suchdol, 10. Liberta Mlnk, 11. Libi, 12. ZOM Nymburk, 13. SK ernolice

B mustvo zaujalo v okresnm peboru 7. msto v tabulce. Trenrem je V. Vaousek.

Nahoru

SEZONA 1996/1997
A mustvo hraje oblastn pebor a jako novek soute kon na velmi dobrm 8. mst tabulky. Nejlepm stelcem mustva je M. Pazek s devti brankami.

Konen tabulka: 1. any, 2. Union elkovice, 3. slav, 4. Bl, 5. Dobejovice, 6. Podbrady, 7. K. Hora, 8. Bentky, 9. Mn. Hradit, 10. Beroun, 11. Slan, 12. Tnec, 13. Kralupy B, 14. . Peky, 15. Kroehlavy, 16. Sedlec-Price.

>B mustvo skonilo v okresnho peboru na 11. mst tabulky.

Dorost hraje v krajsk souti, kon na 14. mst tabulky a sestupuje.

ci hraj okresn pebor a dostvaj se na 3. msto tabulky. Trenrem je J. Wenger.

Nahoru
kliknte pro zvten
Sezona 1997 / 1998 - ci

SEZONA 1997/1998
A mustvo hraje oblastn pebor a kon na 9. mst tabulky. Nov tve v A mustvu jsou Maruk, Blha, Bako a Jebek. Nejlepmi stelci mustva jsou Arient - 14 branek, Rambousek - 12 branek, Jebek - 7 branek a Blha - 5 branek.

Konen tabulka: 1. slav, 2. Bl, 3. Horky, 4. K. Hora, 5. Dobejovice, 6. Beroun, 7. Vlaim, 8. Pyely, 9. Bentky, 10. Sedlany, 11. Podbrady, 12. Slan, 13. Tnec, 14. Mn. Hradit, 15. Koln, 16. Brands.

B mustvo zskalo v okresnm peboru velmi pkn 4. msto v tabulce. Trenrem je V. Vaousek.

ci hraj okresn pebor a kon na 2. mst tabulky. Trenry jsou V. Bene a J. Novotn.

Nahoru

SEZONA 1998/1999
A mustvo hraje oblastn pebor, kon na 15. mst tabulky a sestupuje do I. A tdy. Trenra Z. Doleala vystdal u mustva ped zatkem sezony nov trenr M. Pechanec, kter celou hrskou kariru odehrl v dresu Auto kody Ml. Boleslav.

Z kdru mustva odeli dva zkuen hri: Blha a L. Mikovsk. Naopak pili: M. Lakato, J. Srnka, J. Pechanec a T. Sekera.

Po plronm psoben u mustva trenr M. Pechanec odstoupil a jeho lohu pevzal J. Bek s hrajcm asistentem P. Jebkem. Ani vmna trenr nepinesla ken spch a mustvo sestupuje do I. A tdy. Nejlepm stelcem je M. Pazek se sedmi brankami, ovem z toho 4 branky doshl pouze v jedinm utkn s Mnichovm Hraditm.

Konen tabulka: 1. Sibina, 2. Sedlany, 3. Tnec, 4. Dobejovice, 5. Podbrady, 6. Horky, 7. Pyely, 8. Koln, 9. ernolice, 10. Beroun, 11. K. Hora, 12. Dob, 13. Vlaim, 14. Slan, 15. Bentky, 16. Mn. Hradit.

B mustvo v okresnm peboru skonilo na 10. mst tabulky. Trenrem je J. Wenger. Pro zkvalitnn rovn k oddl pistoupil na spojen kovskch sout ml. a st. k s Beznem, kter si vybojovalo postup do I. A tdy. Trenry jsou K. Jebek a V. Bene.

Nahoru

SEZONA 1999/2000
A mustvo po sestupu z oblastnho peboru, kde psobilo ti roky, hraje I. A tdu. Msto pokusu o nvrat kon ale v souti a na 13. mst, a sestupuje dokonce do I. B tdy! V sezon oslav 80. let zaloen klubu opravdu smutn vysvden! U mustva psobil nov zkuen trenr J. Kubk, ale poklesu benteckho fotbalu se nepodailo zabrnit ani jemu.

Konen tabulka: 1. Dobrovice, 2. Polaban Nymburk, 3. Brands, 4. Vestec, 5. Chocerady, 6. Lys, 7. Roalovice, 8. Vlaim, 9. St. Skalice, 10. Libodice, 11. Mstec Krlov, 12. Mn. Hradit, 13. Bentky, 14. Velim.

Hrsk kdr A mustva: Pechanec, Kotejn, Kyzivt, Fika, Pazek Z., Pazek M., olc, Kubk, ulc, Strnick, Maruk, Podzimek, Lakato, Boreck, Benda, Fiala, Vetenk, Hejtmnek, Tuinin, Chlumk.

B mustvo obsadilo v okresnm peboru posledn 14. msto tabulky a sestupuje do III. tdy. Trenrem je J. Kov.

Dorost hraje okresn sout, trenrem je J. Hejtmnek.

Star a mlad ci hraj I. A tdu, ve kter kon star na 1. mst a mlad na 5. mst tabulky a spolen postupuj do oblastnho peboru. Trenrem st. k je V. Bene.

Nahoru

SEZONA 2000/2001
A mustvo po sestupu z I. A tdy hraje I. B tdu a pokou se o nvrat zpt. Zhy se ovem zjist, e mustvo na nvrat nem. Sezonu toti kon na 4. mst tabulky.

Po prohe v vodnm kole na domcm hiti s Kosoicemi 0:3 odstoupil trenr J. Kubk a hrajcm trenrem byl jmenovn P. Jebek.

Statistick daje:

Hrsk kdr A mustva: Kyzivt, Kotejn, Chlumk, Jebek, Hejtmnek, Pastorek, Lacina, Vetenk, Mak, ulc, Koek, Barva, Dol, Podzimek, Fiala, Boreck, Buryn.

B mustvo obsadilo ve III. td velmi pkn 3. msto. Stabilizovan kdr poslen o nkter hre A mustva by mohl v budoucnu pomlet na postup do okresnho peboru.

Dorost hraje okresn sout a kon na 1. mst tabulky, m si vybojoval postup do okresnho peboru. Bentet fotbalov dorostenci, kte na podzim roku 2000 vstoupili do soute, si stanovili jedin cl a tm byl postup! Sv soupee jasn pehrvali, sout vyhrli a postoupili. Trenrem je V. Bene a vedoucm mustva J. Paleek.

Star a mlad ci hraj oblastn pebor, ve kterm kon star na 12. a mlad na 14. mst tabulky. Trenry jsou Z. ulc a M. Novk.

Nahoru

SEZONA 2001/2002
A mustvo hraje I. B tdu a kon na 7. mst tabulky.

Mustvo zaalo svoji sout velmi dobe a v prvnm zpase vyhrlo v derby na hiti Dolnho Bousova 1:0 brankou Zdeka ulce. Celou sezonu mustvo pomlelo na postup do I. A tdy, ale v zvru soute se potvrdilo, e kvalita kdru zatm I. A tdy nedosahuje. Mustvo kon a na 7. mst tabulky.

Statistick daje:

Hrsk kdr A mustva: Kyzivt, Novk, Spousta, Pastorek, Lacina P., Chlumk, Vetenk, ulc, M. Pazek, Wgner, Dol, Drahozal, Mak, Lacina R. Lakato, Jebek

Treni: J. Hejtmnek a P. Jebek.

B mustvo obsadilo ve III. td 8. msto tabulky.

kliknte pro zvten
Sezona 2001 / 2002 - Dorost
vtz okresnho peboru

Dorost hraje okresn pebor a kon na 1. mst tabulky, m si vybojoval postup do I. A tdy. O postup dorostu se zaslouili tito hri: Novotn Ji, Honc, Lacina, Sarkzy, Bohdan, Kuntek, Novotn Josef, Peenka, Soliansk, Dano, Bek, Chupk, Pankuch a Husk. Trenry jsou V. Bene a M. Lakato, vedoucm mustva C. Kuntek.

Star a mlad ci hraj oblastn pebor, ve kterm star kon na 12. a mlad na 15. mst tabulky.

Nahoru

SEZONA 2002/2003
A mustvo hraje I. B tdu a kon na 2. mst tabulky.

Mustvo zahjilo ppravu pod vedenm novho trenra V. Nejedlho a od zatku se netajilo postupovmi ambicemi, bohuel celek Kosmonos byl v sezon spnj a postoupil on.

Statistick daje:

B mustvo ve III. td skonilo na 1. mst tabulky s nskokem 8 bod na druhho v poad a postupuje do okresnho peboru. V realizanm tmu mustva pracovali treni O. Herclk a M. Jen, vedoucm mustva byl V. Walter.

Dorost hraje I. A tdu a kon na 5. mst tabulky. Trenrem je C. Kuntek a vedoucm mustva J. Paleek.

Star a mlad ci hraj oblastn pebor, ve kterm kon shodn na 15. mst tabulky a sestupuj do I. A tdy. Treni starch k jsou Z. ulc a M. Bohdan, mladch k A. Kubk.

Nahoru

SEZONA 2003/2004
A mustvo po tyech letech strvench v I. B td z prvnho msta postupuje do I. A tdy, akoliv se po podzimu mustvo nachzelo a na tetm mst v tabulce. Postup se podail na kor mustev s daleko vymi ambicemi (valy, Skalsko).

Na postupu se pod vedenm trenra Vladislava Nejedlho podleli tito hri: Radek Lacina, Martin Pazek, Luk Dol, Lubo Macura, Zdenk ulc, Luk ern, Martin ukal, Ji Duchoslav, Petr Lacina, Josef Hejtmnek, Rudolf Wgner, Ale Kubk, Matj Lakato, Lubo Kyzivt, Petr Hejtmnek, Josef Novotn, Michal Bohdan, Frantiek Chlumk, Petr Spousta, Roman Drahozal a David Benda.

Statistick daje:

B mustvo jako novek okresnho peboru obsadilo ve trnctilenn tabulce velmi pkn 7. msto. Bhem sezony dolo k vmn trenr, Otakara Herclka nahradil Roman cha.

Dorost hraje I. A tdu a kon na 3. mst tabulky. Trenrem je Frantiek Husa a vedoucm mustva Cyril Kuntek.

Star a mlad ci hraj I. A tdu, ve kter kon star na 12. a mlad na 8. mst tabulky. Trenry k jsou Ale Kubk a Josef Novotn, vedoucm mustva Tom Pulda.

Ppravka hraje pod vedenm trenra Luke Puldy okresn I. divizi a kon na 1. mst tabulky.

Nkladem 1,5 mil. K byla provedena I. etapa rekonstrukce aten a socilnho zzem. Celkov nklady rekonstrukce si vydaj tm 12 mil. K. Stvajc stav budovy je toti za tyicet let tm v havarijnm stavu. Akci financuje msto, kter je vlastnkem objektu.

Nahoru

SEZONA 2004/2005
A mustvo jako novek I.A tdy obsadilo po podzimn sti a pedposledn 13. msto. Od mustva byl odvoln trenr Nejedl V., kterho vystdal Doleal Z. V jarn sti mustvo zskalo 17 bod a skonilo v konen tabulce na 11. mst. Musme si piznat, e pouze s kdrem, kter ped rokem postoupil z I.B tdy nelze hrt v I.A td bez sestupovch starost. Mustvo je nutno na kadm postu poslit.

Za A mustva v tto sezon nastoupili: Lubo Kyzivt, Radek Skalk, Slavomr Kotejn, Radek Lacina, Martin Pazek, Luk Dol, Lubo Macura, Zdenk ulc, Luk ern, Martin ukal, Petr Lacina, Josef Hejtmnek, Rudolf Wgner, Ale Kubk, Matj Lakato, Josef Novotn, Michal Bohdan, Pavel Bene, Pavel mal, Josef Kalek, Ludk Baranok, Martin Kolak, Petr Spousta, a David Benda. Vedoucm mustva je Miroslav Bohdan.

Statistick daje:

B mustvo se v okresnm peboru umstilo na 11. mst tabulky. V podzimn sti sezony dolo k vmn trenr, Josefa Hejtmnka nahradil Martin Jen s Miroslavem Boreckm.

Statistick daje:

Dorost hraje I. A tdu a kon na 9. mst tabulky. Trenrem a zrove i vedoucm mustva je Cyril Kuntek.

Star a mlad ci hraj I. A tdu, ve kter kon star na 13. mst a mlad na 11. mst tabulky. Treni k jsou Ale Kubk a Josef Novotn, vedoucm mustva Tom Pulda.

Ppravka pod vedenm trenra Luke Puldy hraje okresn I. divizi a kon na 2. mst tabulky.

V rmci oslav vro 85 let zaloen klubu jsou v ervenci na naem stadionu sehrna dv ptelsk utkn prvoligovch mustev FK Mlad Boleslav vs. K Slovan Bratislava (Slovensk republika) a FK Mlad Boleslav vs. AC Sparta Praha (mistr esk republiky 2005).

Nahoru

kliknte pro zvten
Sezona 2003 / 2004 - Dorost
kliknte pro zvten
Sezona 2002/2003 - Bmui vtz III.tdy

kliknte pro zvten
Sezona 2003 / 2004 - ppravka
kliknte pro zvten
Sezona 2003 / 2004 - ci

kliknte pro zvten
Stadion
kliknte pro zvten
Sezona 2003/2004 - Amui vtz I.Btdy

Nahoru


85 let kopan
v Bentkch nad Jizerou
1920 - 2005
 
Zpracovali: Miroslav Bohdan st., Miroslav Bohdan ml. a Marek Mak
Redakce: Marek Mak a Petr Q. Kopeck
Typografie a grafick prava: Vladimr Kvz
Tisk: Marie Blechov
 
Vydal:
SK kopan Karbo Bentky nad Jizerou
Letn stadion 650, 294 71 Bentky n. Jiz., www.kopanabenatky.cz
a
Msto Bentky nad Jizerou
Zmek 49, 294 71 Bentky n. Jiz., www.benatky.cz
 
Prvn vydn, 2005
Nklad 500 kus